Op weg naar de BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De nieuwe wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is registratiehouder van de BRO en heeft vanuit die rol een sturende rol bij de totstandkoming van de BRO. Op de website Basisregistratie Ondergrond van IenM vindt u informatie over de inhoud en structuur van gegevens in de BRO, kosten en baten, rollen en verantwoordelijkheden en over de planning van de BRO. Ook vindt u op de website van IenM informatie over de wet en kaders van de BRO en de voorbereidingen die bronhouders moeten treffen voor de inwerkingtreding van de wet.

Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO (TNO-GDN) voert in opdracht van de betrokken ministeries de realisatie van de BRO uit. Bovendien is TNO-GDN in de rol van registratiebeheerder van de landelijke voorziening BRO verantwoordelijk voor het operationele beheer van de BRO. Op BROinfo staat het werken met de BRO centraal. Zo vindt u op deze website informatie over het gebruik van webservices en loketten en heeft u toegang tot documenten die u op weg helpen om als organisatie aan te sluiten op de gerealiseerde services van het BRO-systeem (denk aan: innamehandboek, uitgiftehandboek, koppelvlakbeschrijving en conversiehandreiking).